Petícia proti forme a schváleniu vysporiadania reštitučného nároku Rímskokatolíckej cirkvi na XVII. zasadnutí MZ dňa 18.09.2017