Petícia proti výstavbe garážového domu Kuzmányho

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov proti výstavbe "Garážového domu Kuzmányho" na pozemku parc. č. 3788/1, k.ú. Huštáky

Oznámenie o vybavení petície je uložené v prílohe