Petícia - vyjadrenie nesúhlasu s navrhovaným dopravným riešením

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície skupiny občanov MČ Košice Šaca, ktorá smeruje proti umiestneniu stavby Farmárska tržnica Košice Šaca" na pozemkoch parc.č. 919/9, 912/1 KN-C, k. ú. Šaca a proti navrhovanému dopravnému spojeniu z ul. Učňovskej novou obojsmernou komunikáciou pozdĺž bytového domu, súpisné číslo 575 nachádzajúcom sa na pozemku parc. č. 916, ul. Učňovská.