Petícia za vysťahovanie rodiny Masárčových z Vodárenskej 14

Mesto Košice v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície nájomníkov bytového domu z Vodárenskej 14 v Košiciach za skončenie nájomnej zmluvy a vysťahovanie rodiny Masárčových z nájomného bytu na uvedenej adrese.