Petícia za zmenu koncepcie parkovania v Meste Košice

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za zmenu koncepcie parkovania v Meste Košice.