Petícia zákonných zástupcov detí z tried 4.A a 4. B na ZŠ Tomášikova, z dôvodu nesúhlasu plánovaných zmien

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom:

Petícia zákonných zástupcov detí z tried 4.A a 4. B na ZŠ Tomášikova, z dôvodu nesúhlasu plánovaných zmien - vytváranie nových tried na základe voľby 2. cudzieho jazyka v 5. ročníku