Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2020