Prejsť na obsah

PLÁN ROZVOJA VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ KOŠICKÉHO KRAJA- NÁVRH

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 7.12.2006
A/2006/13168/457

Oznamujem občanom, že dňa 4.12.2006 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategickom dokumente:


„plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií košického kraja- návrh."


Obstarávateľ, Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej vodnej správy, doručil Krajskému úradu ŽP Košice, odboru ochrany prírody a krajiny ako príslušnému orgánu v zmysle § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Košického kraja.


Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny v termíne do 29.12.2006.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Krajskému úradu ŽP Košice, Komenského 52, 040 96 Košice, do 15 dní od zverejnenia informácie o doručení oznámenia, t. j. do 29.12.2006.Ing. František Knapík
primátor mesta Košice