Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E
Košice, 22.07.2019 MK/A/2019/15486-6

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.07.2019 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ strategického dokumentu:

„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, predložil podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu.

Okresný úrad Košice (so sídlom kraja) – odbor starostlivosti o životné prostredie na základe doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutých obcí a dotknutej verejnosti určil podľa § 8 zákona Rozsah hodnotenia strategického dokumentu.

V zmysle § 8 zákona je oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti zverejnené na úradnej tabuli Mesta Košice a webovom sídle www.kosice.sk, pričom verejnosť, dotknuté orgány a ďalšie osoby ako subjekty procesu posudzovania môžu podľa ods. 8 ods. 8 zákona predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia činnosti do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 a 7 príslušnému orgánu: OÚ Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice.

Rozsah hodnotenia je zverejnený na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eiaúdetail/plan-udrzatelnej-mobilitykosickeho-samospravneho-kraja


Ing. Milan Ilenin

referent pre energetiku,

poverený zamestnanec