Prejsť na obsah

Podpora rozvoja cestovného ruchu v regióne prostredníctvom cezhraničnej spolupráce - ROCER

NÁZOV PROJEKTU Podpora rozvoja cestovného ruchu v regióne prostredníctvom cezhraničnej spolupráce - ROCER

LOGO PROGRAMU

       

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika –Slovenská republika 2007 - 2013

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY   194 549 €
VÝŠKA NFP   184 821,55 €

PROGRAM
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika –Slovenská republika 2007 - 2013, 1. výzva

PRIJÍMATEĽ
   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU   Podpora rozvoja cestovného ruchu

OPIS PROJEKTU
Vybavenie web stránky mesta Košice jazykovými mutáciami a pre slabozrakých používateľov, zabezpečenie elektronického mestského
informačného systému, mobilného sprievodcu pre turistov, propagačno-informačné materiálny o meste Košice, CD vizitka virtuálnej prehliadky mesta Košice.

AKTIVITY PROJEKTU
• Manažment a koordinácia
• Komunikácia a diseminácia
• Výmena skúseností
• Dodávky nových zariadení

VÝSTUPY PROJEKTU
• Vybavenie web stránky mesta Košice jazykovými mutáciami
• Elektronický mestský informačný systém
• Propagačno – informačné materiály o meste Košice

ZAČIATOK REALIZÁCIE   11/2009
UKONČENIE REALIZÁCIE   10/2010
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/