Prejsť na obsah

PODPORA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

Cieľom opatrenia je:

-Podpora podmienok na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať negatívnym sprievodným faktorom (strate bývania, odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru), ktoré bránia prístupu, resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce.
-Podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia fyzických osôb, rodín a komunít, najmä prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov služieb starostlivosti a opatrení.
-Podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora senzibilizačných aktivít


Oprávnení žiadatelia:

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prijímateľov, č. výzvy OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/02, patria:
-Obec/mesto/ mestská časť v zmysle Zákon č. 267 / 2006 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-iný subjekt:
-občianske združenie v súlade so zákonom SNR č. 83/ 1990 o združovaní občanov;
-nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/ 2002 Z.z. o nadáciách;
-neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/ 1997 o neziskových organizáciách;
-iné organizácie a to:
-Červený kríž;
-Neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a a sociálnej kurately a neštátne
subjekty – zákon NR SR č. 195/ 1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 305/2005 Z.z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade ak žiadateľom je iný subjekt v zmysle uvedených zákonov musí spĺňať nasledujúce kritéria:
-žiadateľ na výkon tejto činnosti musí mať povolenie MPSVaR SR na vykonávanie sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a akreditáciu MPSVaR SR na vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (www.employment.gov.sk)
-žiadateľ musí mať písomný súhlas obce, na území ktorej plánuje realizovať projekt, s vykonávaním činnosti sociálnej práce v rámci predkladaného projektu.

Limity pomoci:
Minimálna výška pomoci na jeden projekt:250 000 Sk
Maximálna výška pomoci na jeden projekt:4 500 000 Sk

Obdobie prijímania žiadostí je od 20.02.2008 do termínu ukončenia predkladania žiadostí.
Termín ukončenia predkladania žiadostí - priebežne do 30.06.2008 do 16:00 hod. (rozhoduje dátum poštovej pečiatky potvrdzujúcej prijatie zásielky ), alebo do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu.
V prípade ak žiadateľ predloží žiadosť pred termínom prijímania žiadostí (t.j. pred 20.02.2008) nebude táto žiadosť zaevidovaná a bude zaslaná späť žiadateľovi.

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O TEJTO VÝZVE MôŽTE ZÍSKAŤ NA FONDE SOCIÁLNEHO ROZVOJA, ADRESA:
Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
e-mail: vyzva_2007_2.1_02@fsr.gov.sk
fax: 02 / 5975 2535
telefón: 02 / 5975 2513
alebo na webovej stránke:
www.fsr.gov.sk