Prejsť na obsah

PODPORA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE - PRE PRIJÍMATEĽOV, KTORÍ REALIZUJÚ PROGRAM PODPORY ROZVOJA KOMUNITNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCIACH 2004 - 2007

Cieľom tohto opatrenia je:

-Podpora podmienok na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať negatívnym sprievodným faktorom (strate bývania, odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru), ktoré bránia prístupu, resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce.
-Podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia fyzických osôb, rodín a komunít, najmä prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov služieb starostlivosti a opatrení.
-Podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora senzibilizačných aktivít


Oprávnení žiadatelia


Žiadateľom v rámci tejto výzvy môže byť len obec/mesto/iný subjekt, ktorý realizuje pilotný „Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach" (ďalej len „Program KSP") financovaný v roku 2004 -2007 z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Ministerstvo, práce sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj Fond sociálneho rozvoja, má záujem o kontinuitu pilotného Programu KSP, ako aj jeho rozšírenie, preto noví žiadatelia sa môžu uchádzať o NFP v rámci výzvy OP ZaSI - FSR – 2007/2.1/02, ktorá je vyhlásená súbežne s touto výzvou.

Limity pomoci:
Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 250 000 Sk
Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 4 500 000 Sk

Termín predkladadnia žiadostí:
Obdobie prijímania žiadostí od 20.02.2008 do termínu ukončenia predkladania žiadostí.
Termín ukončenia predkladania žiadostí priebežne do 30.06.2008 do 16:00 hod. (rozhoduje dátum poštovej pečiatky potvrdzujúcej prijatie zásielky ), alebo do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu.
V prípade ak žiadateľ predloží žiadosť pred termínom prijímania žiadostí (t.j. pred 20.02.2008) nebude táto žiadosť zaevidovaná a bude zaslaná späť žiadateľovi.


KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O TEJTO VÝZVE MôŽTE ZÍSKAŤ NA FONDE SOCIÁLNEHO ROZVOJA, ADRESA:
Fond sociálneho rozvoja
Adresa: Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
e-mail: vyzva_2007_2.1_01@fsr.gov.sk
fax: 02 / 5975 2535
telefón: 02 / 5975 2513
alebo na webovej stránke:
www.fsr.gov.sk