Prejsť na obsah

PODPORA ÚČASTI SLOVENSKÝCH VÝROBCOV NA VEĽTRHOCH, VÝSTAVÁCH, OBCHODNÝCH MISIÁCH

Uzávierka pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 13. júna 2008 do 16.00 hod.

Oprávnené aktivity:
1. Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí;
2. Prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí;

Prvou účasťou podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí sa rozumie účasť na výstave / veľtrhu súvisiacej s podnikateľskou činnosťou žiadateľa, na ktorú žiadateľovi doteraz nebol poskytnutý nenávratný finančný príspevok.

Prvou účasťou na obchodnej misii v zahraničí sa rozumie účasť na oficiálne zorganizovanej skupinovej pracovnej ceste v príslušnej krajine s presne určenými cieľmi a programom, ktorý musí byť prílohou žiadosti, na ktorú žiadateľovi doteraz nebol poskytnutý nenávratný finančný príspevok.

Oprávnení prijímatelia:
Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Výška pomoci:
-
Minimálna výška pomoci pre projekty je 20 000 EUR.
- Maximálna výška pomoci prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov (Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním minimálnej pomoci sa určuje na základe účtovného obdobia príjemcu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)

Kompletné informácie o predmetnej výzve môžte získať na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR, ako poskytovateľa pomoci – www.hospodarstvo.gov.sk a taktiež na webovej stránke vykonávateľa – SARIO - www.sario.sk.