Prejsť na obsah

PODPORA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov na tému: „E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným postihnutím". - PODPORA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKôL ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

Termín podávania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkovje do 31. augusta 2007.

Kto je žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia?
Na účel tejto výzvy sa za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia považuje najmä:

1. žiak z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
2. príjem rodiny je najviac vo výške životného minima,
3. ide o žiaka s nízkou komunikačnou schopnosťou alebo žiaka neovládajúceho vyučovací jazyk školy.

Oblasťou podpory pre žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia sú aktivity:
1. Vytvorenie interaktívnej učebne pre rozvoj čitateľskej gramotnosti
2. Využitie interaktívnej učebne pri zlepšovaní čitateľskej gramotnosti a návykov žiakov základných škôl:
• tvorba učebných pomôcok, textov a metodických materiálov pre vyučovanie materinského jazyka a literatúry
• príprava pedagogických zamestnancov
• inovácia obsahu existujúcich výchovno-vzdelávacích programov na vyučovanie materinského jazyka a literatúry

3. Využitie interaktívnej učebne vo výchovno-vzdelávacom procese a pre verejnosť
Prioritou budú projekty, ktoré budú zamerané na tieto oblasti:
1. zabezpečiť IKT prostredie na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase vyučovania i mimo neho a pre verejnosť - školy potrebujú špecializované odborné učebne na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
2. inovácia výchovno-vzdelávacích programov a aktivít pre zlepšenie čitateľskej gramotnosti, návykov a poznania materinského jazyka a literatúry - inovácia aktivít a programov na zlepšenie daného stavu pre cieľovú skupinu žiakov,
3. tvorba učebných plánov, učebných textov, metodických materiálov a pomôcok pre vyučovanie materinského jazyka a literatúry - budú podporené projekty špeciálnej podpory pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

PODPORA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Oblasťou podpory pre žiakov so zdravotným postihnutím sú aktivity:
1. Spracovanie informácií pomocou IKT
2. Projektové vyučovanie

Prioritou budú projekty, ktoré budú zamerané na tieto oblasti:
1. inovácia výchovno-vzdelávacích programov a aktivít zameraných na spracovanie informácií a projektové vyučovanie
2. špeciálne zariadenia na ovládanie PC (narušená motorika, telesné postihnutie, postihnutie zraku, ...), špeciálne vstupno-výstupné zariadenia (interaktívne tabule, veľkoplošné monitory, tlačiarne bodového písma, zvukové komunikačné pomôcky ...)
3. Zaobstaranie programového vybavenia vhodného a primeraného pre žiakov so ŠVVP – v závislosti na druhu a stupni zdravotného postihnutia alebo narušenia
4. Vytvorenie didaktických (učebných) programov v spolupráci pedagóg – programátor, dizajnér, animátor, odborník na multimédiá (napr. didaktické programy, učebné hry, precvičovanie úlohy pomocou PC)

Komisia nebude podporovať projekty, ktorých obsahom je problematika spadajúca do rámca iných výziev ministerstva školstva.
Hodnota projektu bude stúpať spolu s počtom zapojených žiakov a učiteľov na škole.
Prioritu majú nové a inovačné formy vo výchove a vzdelávaní.

TRVANIE PROJEKTU
Obdobie realizácie projektu je od 1. októbra 2007 do 31. decembra 2007.

PREDKLADANIE ŽIADOSTI
O dotáciu je možné požiadať na základe žiadosti a osnovy.

V prípade žiadosti pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia musí byť počet týchto žiakov v danej škole uvedený v žiadosti a zriaďovateľ potvrdí počet čestným prehlásením, ktoré je súčasťou žiadosti.

Proces predkladania žiadosti:
1. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu rozvojového projektu (1 originál + elektronická verzia) predkladá zriaďovateľ školy Ministerstvu školstva Slovenskej republiky prostredníctvom príslušného krajského školského úradu do 31. augusta 2007.
2. Krajský školský úrad preverí úplnosť žiadosti a úplnosť predkladaného rozvojového projektu a doplní ju o svoje vyjadrenie. Krajský školský úrad môže v prípade potreby vyžiadať od zriaďovateľa, ktorý žiadosť predkladal, ďalšie potrebné údaje.
3. Krajský školský úrad predloží žiadosti Sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva Slovenskej republiky v termíne do 5. septembra 2007. Ak žiadosť nebude mať všetky náležitosti, alebo ak žiadateľ nedodá potrebné doklady v stanovenom termíne, krajský školský úrad žiadosť Ministerstvu školstva Slovenskej republiky nepostúpi.

Prihlášky doručené Ministerstvu školstva Slovenskej republiky po termíne 5. september 2007 nebudú akceptované.

Keďže MŠ SR má záujem postupne prejsť na elektronické spracovanie rozvojových projektov, z tohto dôvodu prosí všetkých žiadateľov o vyplnenie elektronickej verzie, aby MŠ SR mohlo tento spôsob otestovať. Elektronický formulár na registráciu a vyplnenie osnovy projektu nájdete na adrese: http://evzdelavanieprezzp.wapp.sk/info/.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
1. V danom kalendárnom roku môže zriaďovateľ školy podať len jeden rozvojový projekt vo vzťahu k príslušnej škole.
2. Finančné prostriedky získané z rozpočtu MŠ SR je potrebné použiť do 31. decembra 2007.
3. Predkladané žiadosti musia obsahovať všetky náležitosti a povinné prílohy v zmysle Smernice č. 6/2005-R.
4. Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov je 200 000,-Sk na jeden projekt.
5. Požadovanú finančnú dotáciu je potrebné uviesť zaokrúhlenú na tisíc korún.
6. Zoznam vybraných projektov a uchádzačov bude zverejnený na webovej stránke Ministerstva školstva SR do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia komisie.

HODNOTENIE PROJEKTOV
Výber projektov odporučených na pridelenie účelových finančných prostriedkov vykoná Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov.

Projekty budú posudzované a hodnotené podľa nasledovných kritérií:
• súlad projektu s prioritnými oblasťami rozvojového programu,
• prínos pre výchovno-vzdelávací proces školy, rozsah využitia (napr. počet žiakov, pre ktorých je projekt určený, pri vyučovaní materinského jazyka a pod.)
• podpora kurikulárnej transformácie,
• pripravenosť pedagogických zamestnancov na prácu s IKT,
• nápaditosť a originalita,
• využiteľnosť projektu na regionálnej úrovni,
• kvalita rozpočtu, ekonomická efektívnosť projektu.

Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného rozloženia pridelených účelových finančných prostriedkov vzhľadom na druh školy, budú predložené projekty hodnotené samostatne pre každý druh školy (budú hodnotené dve samostatné skupiny – školy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a školy so žiakmi so zdravotným postihnutím).

Výberová komisia má právo výšku požadovanej účelovej finančnej podpory znížiť.

Kompletné informácie o výzve môžte získať na Ministerstve školstva SR, Stromová 1, 813 30  Bratislava alebo na webovej stránke Ministerstva školstva SR: www.minedu.sk.