Prejsť na obsah

Pokračovanie rokovania Mestského zastupiteľstva

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MZ) dnes schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za komunálny odpad, ktorý zvyšuje doterajšiu sadzbu 650 Sk na 948 Sk na osobu a rok. Od piateho člena domácnosti znížili cenu na 700 Sk ročne. Vybrané skupiny občanov majú zľavu. Deťom do veku 5 rokov mesto podľa pozmeňujúceho návrhu zníži túto daň o 30 percent.

Schválenie VZN bolo významné pre prijímanie budúcoročného rozpočtu mesta. V opačnom prípade by to znamenalo výpadok 82 miliónov Sk, ktoré by museli hľadať v iných rozpočtových kapitolách. Poslanci schválili poplatok po dlhej rozprave, pričom poukazovali na "roztvárajúce sa nožnice" medzi platbami pre spoločnosť KOSIT, ktorá zabezpečuje pre mesto zvoz a likvidáciu odpadu a zozbieraným množstvom odpadu. Námestník primátora Jozef Filipko uviedol, že mesto dopláca teraz na náklady odpadového hospodárstva sumou zhruba 107 miliónov Sk oproti tomu, čo vyberie od občanov. Rozpor je podľa neho spôsobený jednak zvýšenými platbami pre KOSIT vplyvom inflácie a DPH, jednak tým, že v porovnaní s rokom 2002, odkedy sa poplatky nezvyšovali, mesto významne rozšírilo služby občanom v odpadovom hospodárstve, napríklad zbernými dvormi. Tie sú už v Košiciach tri a ďalšie tri by mali pribudnúť v budúcom roku. Zvyšuje sa aj množstvo odpadu pri drobných stavbách, ako sú úpravy bytových domov, pričom stavebné firmy často odpad neodvážajú, ale nechávajú ho pri kontajneroch.

Keďže poslanci poukazovali na rezervy v odpadovom hospodárstve a tiež na monopol KOSIT-u, prijalo MZ pri schvaľovaní VZN aj niekoľko pozmeňovacích návrhov. Magistrát mesta Košice (MMK)zabezpečí audit zmlúv s KOSIT-om, vypracuje systém kontroly množstva zozbieraného odpadu a pripraví komplexný materiál o nakladaní s odpadmi s výhľadom na 10 rokov s väčšou motiváciou pre občana pri separovaní odpadu.

Poslanci MZ schválili aj zvýšenie miestnych daní za pozemky, nehnuteľnosti a byty, ktoré sa týka hlavne obyvateľov v lukratívnej historickej časti mesta. Rozšírili tiež platby za celoročné parkovanie na ďalšie ulice blízko centra. Rezidenčná karta bude majiteľov zaparkovaných áut stáť 1000 Sk ročne.

Menej bolo dnešné košické MZ úspešné pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. Keďže z pléna zaznelo veľa pripomienok, rozpočet poslanci neschválili. Zaoberať sa ním budú na prvom budúcoročnom rokovaní.

Zdroj: TASR