Prejsť na obsah

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX KOŠICE - LOKALITA NEMOCNICA II

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 7.6.2007
A/2007/09740/457


Oznamujem občanom, že dňa 4.6.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení :

polyfunkčný komplex košice - lokalita nemocnica ii."

Navrhovateľ, RABIT ENGINEERING s.r.o., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer „Polyfunkčný komplex Košice – lokalita Nemocnica II", ktorý podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon").

Na základe doručených stanovísk k zámeru a po dohode s rezortným a povoľujúcim orgánom Ministerstvo životného prostredia SR určilo v zmysle § 32 zákona, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej činnosti.

Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321, 3. posch., každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. po dobu jedného mesiaca t.j. do 4.7. 2007.

Verejné prerokovanie podľa § 34 ods. 2 zákona sa uskutoční do 4.7.2007. Presný termín bude verejnosti oznámený uverejnením pozvánky na tejto úradnej tabuli.
primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice