Prejsť na obsah

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ MINISTERSTVOM PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

Projekt je potrebné vypracovať podľa štruktúry spravovanej poskytovateľom v termíne do 30. júna 2007 , resp. 31. októbra 2007 ak sa jedná o žiadosť o poskytnutie dotácie na humanitárnu starostlivosť.

V mesiaci február 2007 MPSVaR SR zverejnilo na oficiálnej www stránke „Výnos o poskytovaní dotácií v roku 2007". Zo zverejneného výnosu vyplýva, že MPSVaR SR môže poskytnúť dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci podobne ako v minulom roku

 • obci,
 • vyššiemu územnému celku,
 • občianskemu združeniu,
 • nadácii,
 • záujmovému združeniu právnických osôb,
 • neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
 • registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • Slovenskému Červenému krížu.


  Účel,
  na ktorý je možno žiadať o priznanie dotácie:

  1. dotácia na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci. V rámci toho na:
  – skvalitňovanie poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, najmä domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb,
  – zavádzanie sociálnych služieb na zmierňovanie chudoby a na podporu sociálnej inklúzie, najmä útulkov, denných stacionárov, stredísk osobnej hygieny, práčovní a chráneného bývania,
  – zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb a na tvorbu komunitných sietí sociálnej pomoci,
  – vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa a v náhradnom rodinnom prostredí dieťaťa,
  – vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení, najmä v krízových strediskách,
  – poskytovanie pomoci mladým dospelým po skončení náhradnej starostlivosti po 18. roku veku v procese osamostatňovania sa mladého dospelého.

  2. dotácia na humanitárnu starostlivosť
  3. dotácia na výkon osobitného príjemcu,
  4. dotácia na stravu,
  5. dotácia na školské potreby,
  6. dotácia na motivačný príspevok

  pričom žiadosť o poskytnutie dotácie podľa odsekov 3 – 6 je potrebné predložiť na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.  Podmienkou získania dotácie

  na základe výnosu MPSVaR je

  • vypracovanie projektu podľa štruktúry spravovanej poskytovateľom v termíne do 30. júna 2007 , resp. 31. októbra ak sa jedná o žiadosť o poskytnutie dotácie na humanitárnu starostlivosť
  • vypracovanie a predloženie rozpočtu predpokladaných nákladov na projekt v štruktúre spracovanej poskytovateľom dotácie,
  • doklad o zriadení alebo založení žiadateľa (v prípade, že o dotáciu žiada obec tento doklad sa nevyžaduje, ak však o dotáciu žiada obec pre zariadenie zriadené obcou, je potrebné doložiť doklad o zriadení zariadenia)
  • doklad o založení účtu žiadateľa,
  • doklad o zabezpečení spolufinancovania, vo výške najmenej 10% predpokladaných výdavkov
  • doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo zmluvu o prenájme nehnuteľnosti na dobu minimálne 10 rokov, ak je predmetom žiadania dotácie rekonštrukcia nehnuteľnosti,
  • čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom

   Kompletné informácie ohľadom Poskytovania dotácií Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rok 2007, môžte získať na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk, alebo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava.

   Pomôcka:
   klikni na nadpis, ktorý je súčasťou webovej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR :
   Poskytovanie dotácií