Prejsť na obsah

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR

Projekt je potrebné vypracovať podľa štruktúry spravovanej poskytovateľom v termíne do 30. júna 2007 , resp. 31. októbra 2007 ak sa jedná o žiadosť o poskytnutie dotácie na humanitárnu starostlivosť

V roku 2007 môže poskytnúť Ministerstvo financií SR dotácie na základe „Výnosu Ministerstva financií z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky".

Zo zverejneného výnosu vyplýva, že MF SR môže poskytnúť dotácie na individuálne potreby a dotácie na osobitné účely, podobne ako v roku 2006,
a) obci,
b) vyššiemu územnému celku,
c) občianskemu združeniu,
d) nadácii,
e) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
f) neinvestičnému fondu,
g) záujmovému združeniu právnických osôb, ak je právnickou osobou,
h) registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) Slovenskému Červenému krížu.Účel,

na ktorý je možno žiadať o priznanie dotácie:

Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť na plnenie úloh obce súvisiacich s výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na :

 • riešenie havarijných situácií na majetku obce,
 • rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
 • údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.


Dotáciu na osobitné účely možno poskytnúť z rozpočtu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje ministerstvo, na plnenie
 • mimoriadnych úloh,
 • alebo naliehavých úloh,

  a to na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky.  Podmienkou získania dotácie

  na základe výnosu MF SR je

  vypracovanie žiadosti na predpísanom tlačive, jej stručné odôvodnenie a doručenie na MF v termíne do 31. marca 2007

  povinné prílohy k žiadosti sú :

  • doklad o založení účtu žiadateľa,
  • čestné vyhlásenie o zabezpečení spolufinancovania, vo výške najmenej 10% predpokladaných výdavkov
  • doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo zmluva o prenájme nehnuteľnosti na dobu minimálne 10 rokov, ak je predmetom žiadania dotácie rekonštrukcia nehnuteľnosti,
  • čestné vyhlásenie o neporušení zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní,
  • čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

   Kompletné informácie ohľadom Poskytovania dotácií  Ministerstva financií SR na rok 2007, môžte získať na webovej stránke Ministerstva financií  SR  www.finance.gov.sk , alebo na Ministerstve Financií SR Štefanovičova 5  817 82 Bratislava.

   Pomôcka:
   klikni na nadpis Finančného spravodaja z roku 2005 č. 10, ktorý je súčasťou webovej stránky Ministerstva financií SR :
   Číslo 10