Prejsť na obsah

POSTUP ZABEZPEČENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOŠICE

Proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) je regulovaný dvomi legislatívnymi predpismi:
1. Stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (SZ) - ustanovenia §19-§22 a §24-§28.
2. Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (ÚPP a ÚPD) – ustanovenia §7-§9, §12 a §14-18.
Celý proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie je rozdelený do dvoch fáz, ktorých postupnosť a obsah musí byť dodržaný:
a) Vo fáze obstarania ÚPD sú všetky činnosti zamerané na vypracovanie a prerokovanie dokumentácie územného plánu, na riešení ktorého sa dohodnú všetky subjekty, ktorých záujmy sú riešením dotknuté.
b) Cieľom fázy schvaľovania ÚPD je schváliť ÚPD a zabezpečiť jej záväznosť v rozsahu záväzných časti riešenia.


POSTUP ObstarAniA NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOŠICE
SZ §19-§22 a §24-§28

Mesto Košice má platný Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie (ÚPN-HSA), ktorý bol schválený v roku 1976 a následne aktualizovaný prostredníctvom zmien a doplnkov. Z dôvodu potreby vypracovania komplexného územnoplánovacieho dokumentu, v ktorom bude navrhnutá nová koncepcia územného rozvoja mesta Košice a budú premietnuté širšie územné väzby mesta a jeho záujmového územia, bol začatý dňom 1.4.2015 proces obstarania nového Územného plánu mesta Košice. Územný plán mesta môže obstarávať iba orgán územného plánovania, ktorým je Mesto Košice.
Koordináciu procesu jeho obstarávania zabezpečuje referát Útvar hlavného architekta mesta Košice.
V zmysle stavebného zákona (§2a) je proces obstarávania územných plánov miest a obcí zabezpečovaný prostredníctvom obstarávateľa, t.j. odborne spôsobilej osoby podľa vyhlášky MŽP SR č.436/2000 Z.z., ktorým je Ing. arch. Vladimír Debnár.
Spracovateľom Územného plánu mesta Košice môže byť architekt, resp. architekti zapísaní v zozname autorizovaných architektov v zmysle zákona č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Výber spracovateľa sa realizoval procesom verejného obstarávania súťažou návrhov a následným rokovacím konaním s víťazom súťaže. Na základe uvedeného postupu sa spracovateľom nového územného plánu mesta Košice stalo Združenie ÚPN – M KE, pozostávajúce z členov: I. Ing. arch. Alexander Bél – URBI Projektová kancelária, II. ARKA – architektonická kancelária, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, III. Ing. arch. Viktor Malinovský.
Proces obstarania nového Územného plánu mesta Košice sa člení do niekoľkých etáp :
· prípravné práce
· spracovanie dokumentácie prieskumov a rozborov
· spracovanie, prerokovanie a schválenie zadávacieho dokumentu - Zadania pre vypracovanie Územného plánu mesta Košice
· spracovanie a prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Košice
· spracovanie, prerokovanie a schválenie Návrhu Územného plánu mesta Košice


1. Prípravné práce
SZ §19b

Prípravné práce sú prvou etapou procesu obstarávania Územného plánu mesta Košice. V tejto etape sa zhromažďujú všetky existujúce podklady o súčasnom stave územia, jeho rozvojových zámeroch a obmedzeniach, ktoré rozvoj územia limitujú. Okrem územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obstaraných Mestom Košice a tých, ktoré obstarali iné orgány územného plánovania, je dôležité zhromaždiť aj tie podklady, ktoré sú v stavebnom zákone charakterizované ako „ostatné podklady". Ide najmä o podklady ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany kultúrneho a historického dedičstva, riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry a pod. Obstarávateľ zabezpečuje tieto podklady v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, mestskými časťami a dotknutými právnickými a fyzickými osobami. Sústreďujú sa nielen podklady a údaje a informácie o súčasnom stave územia mesta, ale získavajú sa aj požiadavky na riešenie súčasných problémov a námety na rozvoj mesta do budúcnosti.
Pre širší okruh subjektov, napr. verejnosť, obyvateľov mesta a vlastníkov nehnuteľností je výzva na predkladanie podkladov, informácii, požiadaviek a námetov zverejnená v miestnej tlači, výveskami na verejne dostupných miestach a aj na internete na web stránke Mesta Košice.
Všetky takto získané podklady sa vyhodnotia z hľadiska ich využiteľnosti pre spracovanie Územného plánu mesta.
Riešené územie Územného plánu mesta Košice je vymedzené administratívnou hranicou mesta Košice. V Územnom pláne mesta Košice budú premietnuté a zdokumentované aj širšie väzby na záujmové územie, v ktorom sa uplatňujú väzby mesta Košice na obce a mestá v jeho zázemí a opačne, možnosti územia, ktoré okolie mesta poskytuje obyvateľom mesta Košice.
Dokumentácia Územného plánu mesta Košice bude spracovaná na mapových podkladoch v digitálnej podobe. Mierka hlavných výkresov grafickej časti bude 1:10 000.


2. Prieskumy a rozbory
SZ §19c

Na základe vyhodnotenia získaných podkladov v priebehu prípravných prác sa pristúpi k ďalšej etape obstarávania Územného plánu mesta Košice, t.j. k vypracovaniu dokumentácie prieskumov a rozborov. Túto dokumentáciu vypracuje spracovateľ Územného plánu mesta Košice.
Cieľom tejto etapy je poznať a vyhodnotiť súčasný stav územia mesta, identifikovať disproporcie a strety záujmov v území a zdokumentovať problémy, ktoré je potrebné v riešiť. Súčasťou tejto dokumentácie je spracovanie krajinnoekologického plánu, v ktorom sú navrhované odporúčania na najvhodnejšie využitie územia z hľadiska šetrného využívania prírody a prírodných zdrojov , zachovania biodiverzity a podporu ekologickej stability územia. Pre územie mesta Košice už bol tento krajinnoekologický plán vypracovaný v roku 2007.
Dôležitým výstupom Prieskumov a rozborov je súhrny problémový výkres, v ktorom budú znázornené hlavné strety rozvojových záujmov na území mesta. Tento výstup bude jedným zo základných podkladov pre spracovanie zadávacieho dokumentu ako ďalšej etapy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie.


3. Zadávací dokument - Zadanie pre spracovanie Územného plánu mesta Košice
SZ §20

Hlavné ciele a požiadavky na riešenie Územného plánu mesta Košice budú formulované v Zadaní pre spracovanie Územného plánu mesta Košice. Zadanie je prvým dokumentom, ktorý v procese obstarávania Územného plánu mesta bude podliehať schváleniu. Schvaľovacím orgánom je Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.

Spracovanie Zadania zabezpečí referát Útvar hlavného architekta Košice. Podkladom pre vypracovanie Zadania budú výsledky prípravných prác, výstupy z dokumentácie prieskumov a rozborov a zámery Mesta Košice, príp. iných subjektov, ktoré boli v etape prípravných prác vyhodnotené ako relevantné.
V Zadaní sa určí obsah a rozsah dokumentácie územného plánu mesta. Budú v ňom stanovené ciele, ktoré sa spracovaním nového územného plánu mesta majú dosiahnuť, zásady, ktoré je potrebné v riešení rešpektovať a požiadavky na riešenie zodpovedajúce mierke riešenia hlavných výkresom dokumentácie územného plánu mesta. V zadaní budú identifikované tie záväzné časti riešenia Územného plánu Košického samosprávneho kraja a jeho zmien a doplnkov, ktoré sa vzťahujú na územie mesta Košice a ktoré musia byť v riešení Územného plánu mesta Košice rešpektované.

Prerokovanie Zadania zabezpečí obstarávateľ. Organizuje sa ako verejné prerokovanie, so zverejnením pre verejnosť na webovej stránke mesta Košice, v miestnej tlači a výveskami na verejne dostupných miestach. Orgány štátnej správy, mestské časti a dotknuté obce, právnické a fyzické osoby budú písomne požiadané o stanoviská. Stanoviská a pripomienky musia byť uplatnené písomne, najneskôr do 30 dní od oznámenia o začatí prerokovania zadania.
Pripomienky získané v procese prerokovania Zadania sa vyhodnotia a premietnu do výsledného znenia Zadania.