Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 08.02.2019 MK/A/2019/06062-7
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.02.2019 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ navrhovanej činnosti:

„Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska“

Navrhovateľ, spol. Breitspur Planungsgesellschaft mbH, Opernring 9/6, A-1010 Viedeň, Rakúsko, predložil podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej činnosti príslušnému orgánu - Ministerstvu ŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie.

MŽP SR – odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie na základe doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutých obcí a dotknutej verejnosti a po prerokovaní s navrhovateľom určilo podľa § 30 zákona rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti (platnosť rozsahu hodnotenia podľa § 30 ods. 6 zákona je 3 roky od jeho určenia).

V zmysle § 30 ods. 7 zákona je oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a webovom sídle www.kosice.sk, pričom verejnosť, dotknuté orgány a ďalšie osoby ako subjekty procesu posudzovania môžu podľa ods. 8 zákona predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Text rozsahu hodnotenia je zverejnený na: www.enviroportal.sk

Ing. Mária Kottferová vedúci referátu životného prostredia a energetiky