Prejsť na obsah

Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice

NÁZOV PROJEKTU Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice

LOGO PROGRAMU

                      

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

MIESTO REALIZÁCIE
Košice – mestská časť Západ
Košice – mestská časť Juh

CELKOVÉ NÁKLADY    199 943,28 €

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY:   177 543,28 €
VÝŠKA NFP    168 666,12 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ    168 666,12 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Prioritná os 7 –REACT - EÚ
Investičná priorita 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ 7.6. Predprojektová príprava

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je podpora prípravy pre skvalitnenie životného a prírodného prostredia mesta Košice, zvýšiť úroveň poskytovaných služieb v oblasti kultúry, zabezpečiť komplexný prístup k obnove budov a atraktivite celého územia vrátane zlepšenia kvality života obyvateľov.

OPIS PROJEKTU
Realizovaním predkladaného projektu mesto Košice bude mať k dispozícii kvalitné projektové dokumentácie a budeme pripravení na realizáciu investičných zámerov, ktoré budú podporované v rámci programového obdobia 2021- 2027.

Projektový zámer Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach- Juh. V rámci projektu dôjde k spracovaniu komplexnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby. Jedná sa o verejný priestor - vnútroblok v širšom centre mesta Košice - MČ Juh Mesto Košice v snahe riešiť nevyhovujúcu situáciu, systematicky pripravuje riešenia, ktoré postupnými krokmi zmierňujú dopady klimatickej zmeny a zlepšujú kvalitu života obyvateľov, ďalším z nich aj predmetný vnútroblok. Očakávaným prínosom je prinavrátenie "života" do Pasteurovho námestia a priľahlých medziblokových priestranstiev za pomoci zelenej infraštruktúry a vytvorenia voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom území za účelom možností aktívneho trávenia voľného času všetkých vekových kategórií s dôrazom na environmentálne riešenie danej situácie.

Projektový zámer "Znovuobnovenie kina Družba – Zníženie energetickej náročnosti. Našim plánom je obnoviť túto verejnú budovu, vrátane zníženia jej energetickej náročnosti tak aby sa stala priestorom pre multikultúrne podujatia, miesto každodenného zveľaďovania divadelných umení a priestor pre stretávania sa aj mladých umelcov. V našom meste pociťujeme deficit po takomto priestore. Jeho plánovaná obnova bude realizovaná spôsobom zachovania pôvodných architektonických prvkov, ktoré plánujeme skĺbiť s prvkami moderných technológii. Budova súrne potrebuje na začiatok obnovu obvodového plášťa, strechy, otvorových výplní, izolácií, rozvodov... Celá obnova prispeje aj k zníženiu primárnej energie.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie "Znovuobnovenie kina Družba - Zníženie energetickej náročnosti“
• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh
• Podporné aktivity

VÝSTUPY PROJEKTU
• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - 1
• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby - 1

ZAČIATOK REALIZÁCIE    07/2023
UKONČENIE REALIZÁCIE    11/2023
TYP PROJEKTU    Dopytovo- orientovaný
FÁZA REALIZÁCIE    Ukončený

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/  


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/