Prejsť na obsah

Prevádzka: Vysoké pece – automatizovaný merací systém VP2 a VP3

Slovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát ŽP podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začala konanie vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku:

Vysoké pece – automatizovaný merací systém VP2 a VP3, Vysoké pece – automatizovaný merací systém VP2 a VP3,

prevádzkovateľa: U. S. Steel Košice, s.r.o.

V zmysle vyššie uvedeného zákona v prílohách zverejňujeme:

podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, základnú časť žiadosti pre zverejnenie, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou
osobou, výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a informáciu, kde možno nazrieť do žiadosti.