Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 22.05.2018
MK/A/2018/06143-7

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu:

„Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“

Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, podľa § 9 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh predmetného strategického dokumentu.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, podľa § 14 zákona vypracoval a doručil Mestu Košice záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP1-2018/006299 zo dňa 09.05.2018.

Obsah záverečného stanoviska v elektronickej forme je zverejnený na webovom sídle MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia
a je k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. Oznámenie o doručení dokumentu je tiež zverejnené na webovom sídle mesta www.kosice.sk ako aj na úradnej tabuli mesta.

Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky