Prejsť na obsah

Program: PRE NÁDEJ

Termín, do ktorého je možné žiadať o finančnú pomoc je najneskôr do 28.09.2007.

O grant sa môžu uchádzať
- mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)
- cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi

- SZČO a podnikateľské subjekty s dokladom o zriadení chráneného pracoviska


Cieľom programu je podporiť zlepšenie kvality života mentálne a telesne postihnutých a ich plnohodnotné začlenenie sa do života a pracovného procesu.

Podpora je určená pre organizácie, ktoré poskytujú služby, terapiu pre ľudí s mentálnym, telesným alebo kombinovaným postihnutím; chránené pracovné dielne; organizáciám poskytujúcim možnosť pracovnej a telesnej rehabilitácie; organizáciám poskytujúcim aktivity vedúce k vytvoreniu a udržaniu štandardných životných, spoločenských a pracovných návykov.

V rámci grantovej schémy pre Nádej 2007 bude rozdelených celkom 1,3 milióna Sk. Maximálna výška grantu je 200 000 Sk.

Kontaktné osoby pre konzultácie:
Meno: Robert Vlašič
tel: 0905/435 114
e-mail: vlasic@1snsc.sk

Kompletné informácie o tejto grantovej schéme Nadácie VÚB  v rámci  OTVORENÝCH GRANTOÝCH SCHÉM NADÁCIE VÚB  pre rok 2007, možte získať na adrese :
Nadácia VÚB
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25 

resp. na webovej stránke Nadácie VÚB
www.nadaciavub.sk