Prejsť na obsah

Program: PRE VZDELANIE

Termín, do ktorého je možné žiadať o finančnú pomoc je  najneskôr do 28.09.2007.

O grant sa môžu uchádzať

  • vysoké školy
  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy) pri vysokých školách
O grant sa NEMÔŽU uchádzať študenti samostatne.


Cieľom programu je podpora mladých ľudí vo veku nad 18 rokov, ktorí majú ambíciu naplno využiť svoj potenciál a aktívne hľadajú spôsoby vzdelávania nad rámec bežného štúdia. Môže to napomôcť odstraňovať geografické, spoločenské a ekonomické bariéry pri získavaní vedomostí a výmene skúseností a taktiež napomôcť európskemu rozmeru vzdelávania na Slovensku, napĺňajúc ciele nadačného programu pre Vzdelanie.


Podpora je určená Vysokým školám (primárne so zameraním na manažment, ekonómiu, financie, matematiku) na prefinancovanie (dofinancovanie) vzdelávacích projektov.


Výška grantu a doba realizácie projektu v rámci grantovej schémy pre Vzdelanie 2007 bude rozdelených celkom 1,3 milióna Sk. Maximálna výška grantu je 200.000 Sk.

Predkladané projekty si vyžadujú finančnú spoluúčasť z iných, resp. vlastných zdrojov v objeme min. 20% celkového rozpočtu.

Kontaktná osoba pre konzultácie Meno: Robert Vlašič
tel: 0905-435 114
e-mail: vlasic@1snsc.sk

Kompletné informácie o tejto grantovej schéme Nadácie VÚB  v rámci  OTVORENÝCH GRANTOÝCH SCHÉM NADÁCIE VÚB  pre rok 2007, možte získať na adrese :
Nadácia VÚB
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25 

resp. na webovej stránke Nadácie VÚB
www.nadaciavub.sk