Prejsť na obsah

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 13.03.2015
A/2015/010647-2

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.03.2015 mu bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:

„Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025“

Obstarávateľ, Mesto Košice, v zastúpení primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH, predložil Okresnému úradu Košice Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len oznámenie) „Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025“.

Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 3 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia t.j. najmenej do 26.03.2015. Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk a oznámenie o doručení dokumentu na webovom sídle mesta www.kosice.sk. ako aj na úradnej tabuli mesta.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice do 15 dní od zverejnenia informácie o doručení oznámenia.


Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
vedúci oddelenia životného prostredia
a špeciálneho stavebného úradu