Prejsť na obsah

Projekt „A Good Start Project – Dobrý začiatok“

NÁZOV PROJEKTU „A Good Start Project – Dobrý začiatok"

LOGO PROGRAMU

                    

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Rómskym vzdelávacím fondom.

CELKOVÉ NÁKLADY   135 000 €
VÝŠKA NFP   100 500 €

POSKYTOVATEĽ:   Rómsky vzdelávacím fondom (REF)
PRIJÍMATEĽ:   Úrad Košického samosprávneho kraja,
SÍDLO PRIJÍMATEĽA:   Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
PARTNERI PROJEKTU:   mesto Košice, mesto Rožňava, obec Prakovce, obec Plešivec
MIESTO REALIZÁCIE:   mesto Košice – Luník IX, mesto Rožňava, obec Prakovce, obec Plešivec

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je podporiť integráciu marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory rozvoja záujmu o vzdelávanie detí a ich rodičov, poukázaním na význam vzdelávania a možné výsledky – príklady dobrej praxe – rómskych detí, ktoré sú v dnešnej dobe už úspešní vysokoškoláci, absolventi štipendijných programov a úspešne pracujúci ľudia

OPIS PROJEKTU
Spoločný pilotný projekt Rómskeho vzdelávacieho fondu a Košického samosprávneho kraja zameraný na podporu činnosti komunitných centier u vybraných partnerov..

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Obstaranie edukatívnych hračiek, kníh
• Obstaranie vybavenia miestnosti – hračkáreň, čitáreň (edukatívne hračky, výber ktorých odporúča RVF),
• Vyškolenie personálu partnerov prevádzkovaných komunitných centier - odborníčkou REF ako sa s hračkami „hrať", „čítať knihy
• V spolupráci s partnermi finančne a materiálne podporiť deti navštevujúce KC, resp. v domácom prostredí (prostriedky na školné, stravné, cestovné), aby navštevovali materskú školu – integrovanú materskú školu vo svojom okolí,
• Pomocou testovania detí navštevujúcich KC formou testu IDELA, umožnenie, aby talentované rómske deti boli prijaté do škôl, ktoré navštevujú spoločne majoritné i rómske deti.

Podporné aktivity:
• Publicita projektu
• Riadenie projektu

VÝSTUPY PROJEKTU ZA MESTO KOŠICE
• Vybudovaná knižnica hračiek
• Počet podporených detí 13

ZAČIATOK REALIZÁCIE   01/2017
UKONČENIE REALIZÁCIE   12/2019
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát sociálnych vecí/