Prejsť na obsah

Projekt Elektronizácia služieb mesta Košice

NÁZOV PROJEKTU    Elektronizácia služieb mesta Košice

LOGÁ PROGRAMU

        


                    
                     

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja
- Riadiaci orgán www.opis.gov.sk
- Centrálny koordinačný orgán www.nsrr.sk
- Sprostredkovateľ­ský orgán www.informatizacia.sk

MIESTO REALIZÁCIE
Košice – mesto (Magistrát mesta Košice a úrady mestských častí mesta Košice)

CELKOVÉ NÁKLADY    1 987 070,54 €

VÝŠKA NFP     1 826 459,09 €

PROGRAM    Operačný program Informatizácia spoločnosti

PRIJÍMATEĽ     Mesto Košice

SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
- Sprístupnenie elektronických služieb mesta Košice a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti,
- Efektívna integrácia elektronických služieb mesta Košice do celkovej architektúry eGovernmentu,
- Sprístupnenie elektronických služieb (povinných a voliteľných podľa výzvy) jednotlivým mestským častiam a zabezpečenie ich použiteľnosti,
- Sprístupnenie elektronických služieb mesta Košice verejnosti a zabezpečenie ich použiteľnosti.

OPIS PROJEKTU
Realizácia projektu Elektronizácia služieb mesta Košice zmodernizuje a zefektívni procesy na magistráte a úradoch mestských častí, pripraví prostredie pre „bezpapierový" úrad (ako napr.: on-line formuláre pre podanie a elektronické rozhodnutia v riešených veciach). Interné procesy úradu budú po optimalizácii obohatené o možnosti on-line sumárnych správ, čo napomôže efektívnym manažérskym rozhodnutiam.
Elektronizácia zároveň úrad pripraví na plánované legislatívne zmeny pre poskytovanie elektronických služieb ako napr.: súlad s návrhom zákona o elektronizácii administratívnych procesov a výkon verejnej moci elektronickou cestou, a kodifikácia elektronickej komunikácie ako nosnej platformy komunikácie verejnej správy navonok aj dovnútra.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné:
- Analýza a dizajn IIS
- Implementácia IIS
- Testovanie IIS
- Nasadenie IIS
- Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií

Podporné:
- riadenie projektu
- publicita a informovanosť

VÝSTUPY PROJEKTU
Elektronizácia služieb mesta Košice bude tvoriť integrálnu súčasť eGovernmentu spolu s eGovernment službami poskytovanými na ostatných úrovniach verejnej správy. Poskytovanie služieb online zvýši efektivitu a prístupnosť služieb tak na strane používateľa, ako aj na strane poskytovateľa služieb, čim v konečnom dôsledku prispeje k budovaniu takého prístupu v samospráve, ktorý je zameraný na občana. Projekt napĺňa globálny cieľ OPIS: „Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky", ako aj špecifický cieľ prioritnej osi: „Užitočné, kvalitné a dostupné služby poskytované samosprávou".
Magistrát mesta Košice sprístupní Integrovaný informačný systém mesta všetkým košickým mestským častiam. Pripojené mestské časti rozšíria počet a kvalitu elektronizovaných služieb poskytovaných pre verejnosť. Pripojenie mestských častí bude vyžadovať integráciu systémov používaných v mestských častiach s Integrovaným informačným systémom mesta Košice.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   03/2014

UKONČENIE REALIZÁCIE   09/2015

TYP PROJEKTU    Dopytovo-orientovaný

FÁZA REALIZÁCIE    Ukončený

PORTÁL  ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB MESTA KOŠICE

https://www.esluzbykosice.sk/


Tlačové správy o projekte:

27.04.2016 - Mesto Košice spúšťa elektronické služby do ostrej prevádzky 
                     Video z tlačovej konferencie                  

04.06.2015 - Košice začínajú s elektronizáciou služieb mesta

14.05.2015 - Úvodná konferencia projektu Elektronizácia služieb mesta Košice

08.03.2014 - Občania budú môcť vybaviť úradné veci z domu


NEWSLETTER:

1/2015 Newsletter projektu (Máj 2015)

2/2015 Newsletter projektu (Jún 2015)

3/2015 Newsletter projektu (August 2015)

4/2015 Newsletter projektu (September 2015)


/Zdroj: referát informatiky, referát projektov EÚ/