Projekt RETINA - Revitalizácia tradičných priemyselných zón v juhovýchodnej Európe

NÁZOV PROJEKTU   RETINA 
REVITALIZÁCIA TRADIČNÝCH PRIEMYSELNÝCH  ZÓN  V JUHOVÝCHODNEJ EURÓPE 
Revitalisation of Traditional Industrial Areas in South-East Europe

LOGO PROGRAMU

                      
  
ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice
CELKOVÉ NÁKLADY    266 100 €
VÝŠKA NFP   226 185  €

OPERAČNÝ PROGRAM OP Juhovýchodná Európa

PRIJÍMATEĽ 
   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ

CIEĽ PROJEKTU 
Vypracovanie spoločnej metódy obnovy nevyužívaných území bývalých priemyselných zón.

OPIS PROJEKTU 
Spracovanie  spoločnej  metódy obnovy nevyužívaných území bývalých priemyselných zón . Analýza   tematických okruhov, ktorými sú riešenie právnych, finančných a vlastníckych pomerov, urbanizmus a životné prostredie a budovanie imidžu.    Vypracovanie urbanistickej štúdie  na riešenie situácie  areálu bývalej magnezitky v Košiciach.

AKTIVITY PROJEKTU 
- Manažment a koordinácia 
- Komunikácia a diseminácia
- Prípadové  štúdie nevyužívaných území  bývalých  priemyselných zón
- Urbanistická štúdia

VÝSTUPY PROJEKTU 
- Spracovanie  regionálnych prípadových štúdií  nevyužívaných území bývalých priemyselných zón
- Urbanistická štúdia MAGNETKA (lokality býv. areálu  magnezitky)
- Vypracovanie príručky revitalizácie bývalých priemyselných zón

ZAČIATOK REALIZÁCIE   03/2009
UKONČENIE REALIZÁCIE   07/2012
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


Tlačové správy o projekte:

19.07.2012 - Verejné prerokovanie Urbanistickej štúdie MAGNETKA

24.03.2011 - Projekt ReTinA v Košiciach

13.07.2010 - Projektoví partneri projektu RETINA rokovali vo Ferrare

07.04.2010 - Úvodné stretnutie záujmovej skupiny projektu RETINA

07.10.2009 - Košice riešia v projekte RETINA areál bývalej magnezitky/Zdroj: oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/

Prílohy

1. PDF 1,47 MB Prezentácia Košíc č. 1 Spracoval: Útvar hlavného architekta mesta Košice
2. PDF 1,75 MB Prezentácia Košíc č. 2 Spracoval: Útvar hlavného architekta mesta Košice
3. PDF 1,22 MB Prezentácia Košíc č. 3 Spracoval: Útvar hlavného architekta mesta Košice
4. PDF 285,3 KB Predstavenie projektu RETINA - prezentácia č.4 Spracoval: Útvar hlavného architekta mesta Košice
5. PDF 1,04 MB NEWSLETTER