Projekt Tokajská vínna cesta / Tokaji Borút

       

                                            

Názov projektu:

Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vinnej ceste
Kód projektu: HUSK/1101/1.3.1/0117

Akronym (skrátený názov): Tokajská vínna cesta / Tokaji Borút

Európska teritoriálna spolupráca 2007 - 2013

Schválený projekt mesta Košice dňa 26. apríla 2012 Spoločným monitorovacím výborom pre program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika.

Ciele projektu:

1. Strategický cieľ programu: Zvýšiť úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie v cezhraničnej oblasti.

2. Ciele priorít programu: Prioritná os 1. - Hospodárstvo a spoločnosť:
- Posilnená hospodárska konkurencieschopnosť v prihraničnej oblasti
- Zvýšená sociálna a kultúrna súdržnosť ľudí a komunít

Vedúci partner: Mesto Košice
Projektoví partneri: mesto Abaújszántó a župné mesto Miskolc

Schválený rozpočet pre Košice:   165 302,50 EUR
Celkový projektový rozpočet:      497 552,48 EUR

Začiatok implementácie projektu:    1. októbra 2012
Koniec projektových aktivít:      30. septembra 2014

http://www.husk-cbc.eu/

Zrealizovaná webstránka projektu:   http://www.kosice.sk/tokaj/tv.html

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát marketingu, kultúry a styku so zahraničím/