Projekt VIA REGIA

NÁZOV PROJEKTU           Via Regia Plus
Sustainable Mobility and regional Cooperation along the pan-European Transport Corridor III

LOGO PROGRAMU

   

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z operačného programu Stredná Európa
www.central2013.eu

MIESTO REALIZÁCIE     Košice - mesto

CELKOVÉ NÁKLADY      68 200 €
VÝŠKA NFP      57 970 €

PROGRAM     Stredná Európa, Priorita 2

PRIJÍMATEĽ   
 Mesto Košice

SÍDLO PRIJÍMATEĽA     Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu Via Regia Plus – Malá jantárová cesta je rozvoj mestského turizmu.

OPIS PROJEKTU
Prostredníctvom realizácie projektu sa zvýši rozvoj mestského turizmu v marginalizovaných regiónoch, zlepší sa prepojenie medzi dopravnými
koridormi v smere sever – juh, zviditeľnenie mesta Košice a regiónu, zatraktívnenie mesta ako dôležitej turistickej tepny.

AKTIVITY PROJEKTU
• Manažment a koordinácia
• Komunikácia a diseminácia
• Aktivácia turistických potenciálov

VÝSTUPY PROJEKTU
• Vytváranie siete miest za účelom aktívneho turizmu
• Prezentácia regiónu okolo Malej jantárovej cesty

ZAČIATOK REALIZÁCIE    10/2008

UKONČENIE REALIZÁCIE     12/2011

TYP PROJEKTU     Neinvestičný

FÁZA REALIZÁCIE    Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja/