Projekt - Zníženie emisií modernizáciou MHD

NÁZOV PROJEKTU   Zníženie emisií modernizáciou MHD

LOGO PROGRAMU

                
                    
ODKAZ NA FOND 
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE    Košice
CELKOVÉ NÁKLADY    9 589 215 €
VÝŠKA NFP    9 109 754,25   €

OPERAČNÝ PROGRAM OP Životné  prostredie, Prioritná os 3 – Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

PRIJÍMATEĽ
    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ

CIEĽ PROJEKTU  
Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prostredníctvom realizácie nákupu nových 19 ks plynofikovaných autobusov.

OPIS PROJEKTU 
Vyradenie   19ks  starých naftových autobusov a ich výmena za 19ks nových plynofikovaných autobusov. Dopadom projektu je zníženie emisií znečisťujúcich látok  s pozitívnym vplyvom na životné prostredie v meste Košice.

AKTIVITY PROJEKTU 
Realizácia nákupu nových plynofikovaných autobusov
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

VÝSTUPY PROJEKTU 
Vyradenie 19ks  starých naftových autobusov.
 Nákup nových 19 ks autobusov na CNG

ZAČIATOK REALIZÁCIE    01/2010
UKONČENIE REALIZÁCIE   06/2011
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE    Ukončený


/Zdroj: oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/