Prejsť na obsah

PROJEKTY PRISPIEVAJÚCE K ROZVOJU LOKÁLNEJ ZAMESTNANOSTI

Termín podania návrhu Európskej komisii:
• 21. september 2007

Oprávnení žiadatelia sú:

• Úrady alebo organizácie verejnej správy na národnej, regionálnej úrovni
• Neziskové organizácie v partnerstve s úradmi a organizáciami verejnej správy
• Sociálni partneri

Cieľom výzvy je:

• Podporovať využívanie osvedčenej praxe a transfer stratégií a iniciatív v oblasti rozvoja lokálnej zamestnanosti,
• Podporovať nadobúdanie vedomostí na podporu implementácie štrukturálnych fondov na lokálnej úrovni, obzvlášť v krajinách EU12 a najmä zahrnutie výmeny skúseností medzi starými a novými členskými štátmi,
• Bezprostrednejšie zapojenie súkromného sektora do prípravy stratégií a iniciatív lokálnej zamestnanosti.

Financovanie z programu je maximálne 75 %. Zdroje spolufinancovania môžu byť verejné alebo súkromné.


Predpokladá sa, že budú podporené 3 až 4 projekty vo forme konferencií s podkladovými konferenčnými príspevkami tematicky zameranými na zlepšenie praktického využívania štrukturálnych fondov a dosahovanie cieľov rastu a tvorby pracovných miest Lisabonskej stratégie.

Financovanie z programu je maximálne 75 %. Zdroje spolufinancovania môžu byť verejné alebo súkromné.

Predkladané projekty by mali byť vo forme partnerstiev pozostávajúcich z rôznych aktérov trhu práce.

Informácie: http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1945