Prejsť na obsah

Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy

NÁZOV PROJEKTU  Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy

LOGO PROGRAMU

       

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mestská časť Západ
CELKOVÉ NÁKLADY   578 624,64€
VÝŠKA NFP   549 693,41 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   491 830,94 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020,
Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie,
Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku
Špecifický cieľ 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je zvýšenie environmentálnych aspektov v meste Košice, prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou mestského prostredia na zmenu klímy, čím dôjde k systémovému zníženiu znečistenia ovzdušia, prašnosti a hluku a zvýšeniu kvality života obyvateľov a návštevníkov mesta Košice.

OPIS PROJEKTU
V rámci projektu budú realizované činnosti - zelené strechy, zelené schody a zelená stena na budove Magistrátu mesta Košice so zámerom adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy prostredníctvom budovania predmetných prvkov zelenej infraštruktúry.
V rámci projektu budú realizované nasledovné stavebné objekty:
SO 01: Plochá strecha objektu „A“ a „B“
SO 02: Plochá strecha objektu „G“
SO 03: Nástupné schodisko objektu „A“ priečelie objektu „F“
Stavebné práce budú uskutočnené v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou "Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšenie lokálnej mikroklímy budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia", na ktorú je vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.06.2020.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy - pre posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom ekostabilizačných funkcií zelene.

VÝSTUPY PROJEKTU
Realizáciou projektu dosiahneme vznik nového environmentálne hodnotného mestského prvku, ktorý bude atraktívny pre jeho obyvateľov.
Realizáciou projektu prispejeme k naplneniu merateľných ukazovateľov:
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry – 3
Vytvorené, alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach 2 017m2

ZAČIATOK REALIZÁCIE   07/2022
UKONČENIE REALIZÁCIE   08/2023
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/