Prejsť na obsah

Psychosociálne centrum v projekte Podané ruky pomáha dlhodobo nezamestnaným

Projekt na pomoc dlhodobo nezamestnaným ženám a ľuďom s prejavmi narušenia duševného zdravia pod názvom Podané ruky realizuje košické Psychosociálne centrum (PSC) na Jegorovovom námestí v mestskej časti Dargovských hrdinov. Jeho cieľom je pomôcť klientom nájsť sebadôveru, zlepšiť ich sociálne i manuálne zručnosti a ponúknuť im tak šancu nájsť si zamestnanie. Projekt je sumou 550 tisíc korún financovaný z Fondu sociálneho rozvoja a sleduje globálny cieľ Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile. Partnermi projektu, ktorý Psychosociálne centrum realizuje od novembra 2004 do novembra 2005, sú Domov pre osamelých rodičov na Adlerovej ulici, občianske združenie Podané ruky a Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, spolupracujúcimi organizáciami sú Magistrát mesta Košice a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

"Výsledkom dlhodobej nezamestnanosti je u mnohých ľudí depresia, úzkosť, frustrácia. Naším projektom chceme zamedziť sociálnemu vymedzeniu týchto ľudí zo spoločnosti. Naši klienti tréningom získavajú zručnosti, rozvíjajú samoobslužné činnosti, pracujú v rehabilitačných dielňach. Snažíme sa tým zmeniť ich apatický postoj, motivujeme ich k tomu, aby uspeli na konkurzoch, aby si uvedomili, že sa raz môžu zamestnať," hovorí projektová manažérka a riaditeľka PSC Miroslava Orolová. Projekt považuje už teraz za úspešný, pretože už teraz sa podarilo pre päť účastníkov nájsť zamestnanie. Z dvesto záujemcov po vstupnej diagnostike vybrali 45-člennú skupinu, ktorá sa po polroku ustálila na 25 frekventantoch. V skupine sú traja muži, väčšinu tvoria ženy vo vekovej kategórii 30 až 50 rokov. Podmienkou výberu bolo stredoškolské vzdelanie.

"Pre účastníkov projektu je veľmi dôležité, že musia dodržiavať istý systém dňa, zadeliť si prácu nielen podľa chuti, ale aj podľa potreby. Obnovujú tak pracovné návyky, ktoré sa pri dlhodobej nezamestnanosti strácajú. Majú možnosť naučiť sa pracovať aj s počítačom, čo je už dnes nevyhnutnosť, pripraviť si životopis, nacvičujú rôzne situácie, do ktorých sa môžu dostať pri prijímacích pohovoroch," dopĺňa Adriana Straková z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Väčšinu účastníkov projektu tvoria ženy, časť z nich býva v Domove pre osamelých rodičov na Adlerovej ulici. "Naše matky sú veľmi spokojné, pretože majú pravidelne naplnený čas zmysluplnou činnosťou. Majú pocit sebarealizácie a motivuje ich to k ďalšej práci," konštatuje Silvia Bartošová zo strediska krízovej prevencie - Domova pre osamelé matky.

Účastníci projektu sa učia správne hospodáriť v domácnosti, rozdeliť financie, tvoriť plán nákupu, zdokonaľujú sa v pracovných posupoch pri varení, dietetických režimoch, poznávajú rôzne druhy textílií, tomu zodpovedajúce postupy pri praní, žehlení, šití, ale aj najvhodnejšie spôsoby upratovania nielen pre seba, ale aj pre iných. Niektorí by mohli po skončení projektu pôsobiť ako pomocníci terapeutov priamo v Psychosociálnom centre. Ďalší by sa mohli uplatniť ako sociálni, respektíve terénni sociálni pracovníci. "Spolupracujeme s domovom dôchodcov i detským domovom, vidíme tu perspektívu uplatnenia našich klientov. Už onedlho budeme mať možnosť pracovať v priamom kontakte s obyvateľmi malometrážnych bytov. Všade tam sa uplatnia návyky, ktoré v projekte frekventanti získali," zôrazňuje Zuzana Madárová z občianskeho združenia Podané ruky. Práve rozvoj terénnych sociálnych služieb v Košiciach v budúcich rokoch vyvolá potrebu kvalifikovaných pracovníkov. Sociálny referát Magistrátu mesta Košice v koncepcii rozvoja sociálnych služieb pre seniorov počíta s možnosťou rozšírenia opatrovateľskej služby, ktorá je finančne menej náročná a znižuje aj nápor žiadateľov o domovy dôchodcov.

Psychosociálne centrum Košice je mestská príspevková organizácia poskytujúca pomoc ľuďom v krízových životných situáciách, ľuďom s psychickými ťažkosťami a chorobami, psychoneurotickými a psychosomatickými ťažkosťami, ľuďom ohrozeným závislosťami na psychoaktívnych látkach a duševne chorým, nie však v akútnom štádiu choroby. Aj v budúcnosti chce pokračovať v projektoch pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí majú psychické či sociálne ťažkosti. Zariadenie na Jegorovovom námestí môže navštíviť ktokoľvek. Všetky služby sú hradené buď zdravotnými poisťovňami, alebo z iných prostriedkov. Ktokoľvek, kto má rodinné či manželské ťažkosti, pociťuje úzkosť, depresie, alebo má nejaké sociálne problémy a potrebuje sociálne poradenstvo, môže prísť a pracovníci centra mu pomôžu.