Prejsť na obsah

RACIONALIZÁCIA PALIVOVEJ ZÁKLADNE ZÁVODU VÁPENKA KOŠICE

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 15.8.2007
A/2007/10969/457


Oznamujem občanom, že dňa 13.8.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení :

racionalizácia palivovej základne závodu vápenka košice."

Navrhovateľ, Carmeuse so sídlom v Slavci, predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer „Racionalizácia palivovej základne závodu Vápenka Košice", ktorý podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon").

Na základe výsledkov rokovania o ďalšom postupe hodnotenia činnosti, s prihliadnutím na doručené stanoviská k zámeru a v spolupráci s rezortným a povoľujúcim orgánom Ministerstvo životného prostredia SR určilo v zmysle § 32 zákona, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej činnosti.

Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321, 3. posch., každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. po dobu jedného mesiaca t.j. do 17.9. 2007.

Verejné prerokovanie podľa § 34 ods. 2 zákona sa uskutoční do 14.9.2007. Presný termín bude verejnosti oznámený uverejnením pozvánky na tejto úradnej tabuli.


primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice