Prejsť na obsah

RACIONALIZÁCIA PALIVOVEJ ZÁKLADNE ZÁVODU VÁPENKA KOŠICE

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 9.7.2007
A/2007/10969/457

Oznamujem občanom, že dňa 4.7.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„racionalizácia palivovej základne závodu vápenka košice."


Navrhovateľ Carmeuse so sídlom v Slavci, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Racionalizácia palivovej základne závodu Vápenka Košice."


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 2.8.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 2.8.2007.

primátor mesta Košice
v.z. Ing. Jozef Filipko
námestník primátora mesta Košice