RaM Dynamoliniek U.S.Steel Košice, s.r.o.

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E Košice, 26.06.2019 MK/A/2019/16186


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.06.2019 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer zmeny činnosti:


„RaM Dynamoliniek U.S.Steel Košice, s.r.o.“

areál USSK, k.ú. Železiarne


Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., DZ Zušľachťovne a obalová vetva, 044 54 Košice, predložil na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP podľa § 29 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Zámer zmeny činnosti je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 11.07.2019.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Ministerstvo ŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od doby, kedy bola o zmene činnosti informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ram-dynamoliniek-u-s-steel-kosice-s-r-o

Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky