RaM Dynamoliniek U.S.Steel Košice, s.r.o.

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 08.08.2019 MK/A/2019/16186-6


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.08.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:


„RaM Dynamoliniek U.S.Steel Košice, s.r.o.“

Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., DZ Zušľachťovne a obalová vetva, 044 54 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. c) a § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 11 zákona o EIA, vydalo MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP životné prostredie rozhodnutie č. 8612/2019-1.7/sr, 40073/2019 zo dňa 26.07.2019, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.

Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.

Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky