Prejsť na obsah

Regenerácia vnútroblokov v meste Košice

NÁZOV PROJEKTU  Regenerácia vnútroblokov v meste Košice

LOGO PROGRAMU

  Logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR            

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Košice - mestská časť Juh

CELKOVÉ NÁKLADY   1 178 076,89 €
VÝŠKA NFP   1 119 173,05 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   1 001 365,36 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Investičná priorita: 4.3 - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, Špecifický cieľ: 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou vybraných mestských vnútroblokových priestorov.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu „Regenerácia vnútroblokov v meste Košice“ dosiahneme vznik environmentálne hodnotného obnoveného otvoreného priestranstva v rámci jednotlivých mestských častí, ktoré budú poskytovať atraktívny priestor pre svojich obyvateľov. Pre zdravie a pohodu človeka je interakcia so zeleňou nevyhnutná.
Prínosy realizácie projektu sa prejavia v zlepšení prírodných podmienok prostredia sídliska, kde sa realizovali jednotlivé aktivity projektu. Vhodne zvolené prvky zelenej infraštruktúry prispejú k znižovaniu a vyrovnávaniu vznikajúcich teplotných rozdielov, k zvlhčovaniu ovzdušia, ako aj k znižovaniu prachového a hlukového zaťaženia daného prostredia. Všetky tieto prínosy sa prejavia v zlepšení životných podmienok obyvateľov, nakoľko sa im zmení neupravené, čiastočne zanedbané prostredie na prostredie vhodné na príjemné trávenie voľného času, šport a relax.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavná aktivity projektu:
Aktivita č. 1: Regenerácia vnútrobloku – Oddychová zóna Čínska ulica, Košice
Aktivita č. 2: Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevová – Lomonosovová, Košice
Aktivita č. 3: Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Jasuschova - Bauerova, Košice
Každá regenerácia vnútrobloku bude v rámci projektu realizovaná ako samostatná stavba a zároveň hlavná aktivita projektu.

VÝSTUPY PROJEKTU
Obnovené vnútroblokové priestranstvá v celkovej výmere 37 382,1 m2.
Čínska ulica - 1 924 m2
Turgenevova - Lomonosova ulica – 27 466,3 m2
Jasuchová – Bauerová ulica - 7991,80 m2

ZAČIATOK REALIZÁCIE   07/2022
UKONČENIE REALIZÁCIE   08//2023
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/