Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice

NÁZOV PROJEKTU Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice

LOGO PROGRAMU


                     

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mestská časť Staré Mesto
CELKOVÉ NÁKLADY   121 203,65 € s DPH
VÝŠKA NFP   115 100,88 € s DPH
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ     102 985 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

POSKYTOVATEĽ
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Kuzmányho, opravou kompozície zelene, ozdravením existujúceho porastu zelene, výsadbou novej zelene a osadením mestského mobiliáru.

OPIS PROJEKTU
Projekt je riešený za účelom revitalizácie existujúcich plôch otvoreného priestranstva na sídlisku Kuzmányho v Košiciach. Revitalizácia sa bude týkať plochy ohraničenej Nám. L. Novomeského a ulicami Magurská, Branisková. Práce budú pozostávať zo stavebno -technických úprav a sadových úprav. V rámci stavebno-technických úprav budú obnovené existujúce pevné plochy, chodníky a inštalované mestské prvky drobnej architektúry (mobiliár, fitness prvky). Sadovnícke úpravy budú predstavovať výsadbu nových stromov, krov, záhonov a takisto založenie a obnovu trávnika na riešenej ploche.
Zámerom navrhovanej regenerácie vnútrobloku je zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska a zvýšenie ekologickej stability riešeného územia a to prostredníctvom tvorby zelene, znižovaním výmery nepriepustných plôch a zatraktívnením lokality novými mestskými prvkami drobnej architektúry. Účelom plánovanej regenerácie je zvýšiť funkčnú, technickú, hygienickú (prispieva k zníženie hlučnosti a prašnosti), ekostabilizačnú, estetickú a environmentálnu hodnotu riešeného priestranstva.

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita:
- Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
• Podporné aktivity:
- Riadenie projektu
- Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

Zvýšenie atraktivity mestského vnútroblokového priestoru sídliska Kuzmányho

ZAČIATOK REALIZÁCIE 03/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE 07/2019
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/