Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice

NÁZOV PROJEKTU Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad jazerom, Košice

LOGO PROGRAMU


                 

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice – mestská časť Nad jazerom
CELKOVÉ NÁKLADY  70 648,70 €
VÝŠKA NFP   67 116,26 € 
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   60 051,40 €

OPERAČNÝ PROGRAM

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

POSKYTOVATEĽ
   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU

„Skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Nad jazerom, opravou kompozície zelene a ozdravením existujúceho porastu zelene."
Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

OPIS PROJEKTU

V rámci projektu budú revitalizované existujúce plochy otvoreného priestranstva na sídlisku Nad Jazerom vymedzeného ulicami Kaspická – Baltická – Bukovecká, odstránenie nefunkčných technických prvkov, obnova ihriska pre všestranné športové využitie, obnova chodníkov s priepustným povrchom a trávnatého porastu, doplní sa mestský mobiliár prvkami drobnej architektúry (lavičky, smetné koše), zrealizujú sa sadové úpravy okolia (výsadba stromov a kríkov) a plocha nevyužívaného poškodeného ihriska sa zatrávni. Pri obnove priestranstva sa budú uplatňovať ekologické princípy tvorby a ochrany zelene.
Novovysadená zeleň prispeje k zlepšeniu kvality životného a prírodného prostredia a environmentálnych aspektov znížením hlučnosti a prašnosti v zmienenom území na sídlisku Nad Jazerom. Aktivitami projektu sa naplnenia merateľné ukazovatele projektu.

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita:
- Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
• Podporné aktivity:
- Riadenie projektu
- Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU
• Obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach

ZAČIATOK REALIZÁCIE   05/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE   07/2019
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/