Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice

NÁZOV PROJEKTU Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice

LOGO PROGRAMU


                       

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE
   Košice – mestská časť Juh
CELKOVÉ NÁKLADY  51 153,62 €
VÝŠKA NFP   48 595,94 € 
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   43 480,58 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

POSKYTOVATEĽ
   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU

„Zlepšiť environmentálne aspekty a kvalitu života obyvateľov Mesta Košice prostredníctvom regenerácie vnútrobloku sídliska Železníky".

OPIS PROJEKTU

V rámci projektu budú revitalizované existujúce plochy otvoreného priestranstva na sídlisku Železníky vymedzeného ulicami Užhorodská, Krakovská a Miškovecká. Riešenie návrhu pozostáva z revitalizácie zaniknutých odpočinkových zón, tvorby prirodzených krajinných prvkov - zelene, obnovy prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu na vybraných častiach územia. Revitalizácia odpočinkových plôch je navrhnutá formou obnovy pôvodných mlatových povrchov a výmenou mobiliáru (parkové lavičky, smetné koše) na predmetných plochách. Zámerom návrhu je asanácia dvoch nepriepustných povrchov, v ktorých sú osadené nefunkčné prašiaky a ich transformácia na priepustné trávnaté plochy. Na ploche medzi existujúcimi športovými ihriskami v obnovovanej časti pôvodnej športovej plochy, budú umiestnené exteriérové fitnes prvky. Zámerom návrhu je obnoviť hraciu plochu so stolným tenisom obnovou plochy a osadením nových stolov, lavičiek a smetných košov.
Novovysadená zeleň prispeje k zlepšeniu kvality životného a prírodného prostredia a environmentálnych aspektov znížením hlučnosti a prašnosti v zmienenom území na sídlisku Železníky. Aktivitami projektu sa naplnenia merateľné ukazovatele projektu.

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita:
- Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
• Podporné aktivity:
- Riadenie projektu
- Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

• Obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach

ZAČIATOK REALIZÁCIE
   03/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE   07/2019
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/