Prejsť na obsah

REKONŠTRUKCIA HOTELA SLOVAN KOŠICE


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 10.1.2007
A/2006/12974/457

Oznamujem občanom, že dňa 8.1.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„rekonštrukcia hotela slovan košice“.

Enviroconsult, s.r.o., Žilina, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa Runica Investment, s.r.o., Martin predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Rekonštrukcia hotela Slovan Košice“ na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2006/02915-15 zo dňa 28.12.2006, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 9.2.2007.
Ing. František KNAPÍK
primátor mesta Košice