Prejsť na obsah

Rekonštrukcia hygienických zariadení – MŠ Hrebendova 5, Košice – Luník IX

Rekonštrukcia hygienických zariadení – MŠ Hrebendova 5, Košice – Luník IX.

NÁZOV PROJEKTU: Rekonštrukcia hygienických zariadení – MŠ Hrebendova 5, Košice – Luník IX

LOGO PROGRAMUODKAZ NA FOND
„Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – mesto Košice"

MIESTO REALIZÁCIE   Košice – Luník IX, Hrebendova 5
CELKOVÉ NÁKLADY    20 418,58 €
VÝŠKA DOTÁCIE    19 900,00 €

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity / Dotačná schéma 2014/ Výzva č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

POSKYTOVATEĽ Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ

CIEĽ PROJEKTU
Hlavný cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v predškolskom zariadení za účelom získavania dôležitých osobných návykov.
Špecifický cieľ 1: Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v materskej škôlke
Špecifický cieľ 2: Vzdelávanie detí žijúcich v nevyhovujúcom domácom prostredí a príprava na integráciu v školskom systéme

OPIS PROJEKTU
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v predškolskom zariadení za účelom získavania dôležitých osobných návykov. V materskej škole prebieha predškolské vzdelávanie detí, ktoré zároveň využívaním hygienických zariadení, vykurovaním všetkých priestorov a vybavením priestorov modernými zariadeniami a technickými prístrojmi získavajú zručnosti a ich používaním si taktiež skvalitňujú život a zvyšujú životnú úroveň.

Materská škola potrebuje reálne modernizovať a rekonštruovať 5 hygienických zariadení, ktoré sú v havarijnom/dezolátnom stave (od roku 1974 nerekonštruované v pôvodnom stave) a slúžia pre deti všetkých 8 tried materskej školy. Ide o internú rekonštrukciu vodovodného potrubia (teplej aj studenej vody z dôvodu častých havárií na vodovodnom potrubí v celej materskej škole); o výmenu detských umývadiel a detských toaletných mís, výmenu vodovodných batérií a o kompletnú výmenu podláh a obkladov v priestoroch sociálnych zariadení spojených. Súčasťou sociálnych zariadení je aj samostatná hygienická časť – umyváreň a sprcha.

AKTIVITY PROJEKTU
1. zostavenie riadiaceho tímu
2. verejné obstarávanie,
3. zazmluvnenie dodávateľov
4. rekonštrukčné práce (vodovodné potrubie, podlaha, obklad, osadenie hygienických zariadení, batérií, odovzdanie diela)
5. vzdelávanie a praktické ukážky využívania a udržiavania modernizovaných sociálnych zariadení, ich význam a vplyv na zdravie človeka.

VÝSTUPY PROJEKTU
Rekonštrukcia a modernizácia 5 sociálnych zariadení v materskej škôlke

ZAČIATOK REALIZÁCIE    01/2015
UKONČENIE REALIZÁCIE   11/2015
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   projekt ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/