Prejsť na obsah

Rekultivácia plôch prícestnej zelene a zelene s ochrannou funkciou

NÁZOV PROJEKTU   Rekultivácia plôch prícestnej zelene a zelene s ochrannou funkciou

LOGO           

ODKAZ NA FOND -

MIESTO REALIZÁCIE
    Mesto Košice, MČ Dargovských hrdinov, Okrsok VIII.
CELKOVÉ NÁKLADY    143 889,84 €
VÝŠKA DOTÁCIE    136 695,34 €

OPERAČNÝ PROGRAM (FOND)   Environmentálny fond

POSKYTOVATEĽ   Environmentálny fond
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je nákup cisternového vozidla s nadstavbou 6m3 a výsadba zelene na sídlisku Dargovských hrdinov Okrsok VIII.
Výsadba živých plotov a vzrastlej zelene zabezpečí vertikálnu bariéru prenikania prachových častíc z oblasti vozovky do okolitého prostredia.
Výsledkom projektu je celkové zlepšenie životného prostredia intravilánu. Rovnako aj v dôsledku polievania frekventovaných komunikácií novým
cisternovým vozidlom v rámci projektu sa docieli zníženie prašnosti z dopravy v meste Košice hlavne v letnom období.

OPIS PROJEKTU
Vďaka tomuto projektu bude revitalizovaná verejná zeleň pozdĺž komunikácií. Na ploche dôjde k rekonštrukcii a založeniu trávnika,
výsadbe vzrastlých stromov a okrasných krov. V dôsledku realizácie projektu bude použitý kompost z kompostárne mesta Košice. Vytvoria sa taktiež podmienky pre následnú údržbu zelene tak, aby dlhodobo plnila svoju hygienickú a estetickú funkciu. Rekultiváciou trávnikov sa docieli ich lepšia vitalita a hustota porastu, čo prispeje k väčšej efektivite zachytávania suspendovaných častíc z ovzdušia (PM10). Ich pravidelnou údržbou (kosenie, odstraňovanie lístia) sa zamedzí v znovu uvoľneniu prachových častíc do prostredia. Vzniknutý biologický odpad bude spracovaný v zariadení kompostárne mesta Košice. V trávnikoch sa obmedzí počet kvitnúcich burín, čo prispeje k zníženiu výskytu alergénov.

AKTIVITY PROJEKTU
1. výsadba zelene
2. nákup cisternového vozidla

VÝSTUPY PROJEKTU
- lepšia vitalita
- vyššia hustota porastu
- vyššia efektivita zachytávania suspendovaných častíc z ovzdušia
- zníženie prašnosti z dopravy v meste Košice hlavne v letnom období
- bariéra prenikania prachových častíc z oblasti vozovky do okolitého prostredia
- celkové zlepšenie životného prostredia intravilánu

ZAČIATOK REALIZÁCIE   09/2014
UKONČENIE REALIZÁCIE   10/2014
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/