Revitalizácia okolia novovybudovaného fitness ihriska

NÁZOV PROJEKTU Revitalizácia okolia novovybudovaného fitness ihriska

LOGO PROGRAMU

    
 
ODKAZ NA FOND -

MIESTO REALIZÁCIE Mesto Košice, M.Koneva – Krosnianska – Trieda arm. generála Svobodu
MČ Košice – Dargovských hrdinov
CELKOVÉ NÁKLADY    15 000  €
VÝŠKA NFP    15 000  €

PROGRAM   Nadácia SPP
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU 
Cieľom projektu je dotvorenie kvalitnej, bezpečnej oddychovej a športovej zóny.

OPIS PROJEKTU 
Prostredníctvom úpravy  bezprostredného okolia ihriska, revitalizáciou svahu a ďalšou novou sadovou úpravou vytvoriť priestor pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času a zároveň bezpečný a atraktívny priestor pre vzájomnú komunikáciu, oddych a efektívne využívanie voľného času pre všetky vekové kategórie.

AKTIVITY PROJEKTU
• výrub neperspektívnych drevín s nízkou vitalitou,
• revitalizácia svahu – vyčistenie svahu, terénne úpravy,
• sadové úpravy – založenie nových kvitnúcich krovitých záhonov, výsadba krov a stromov,
• obnova poškodených trávnatých plôch a založenie novej trávnatej plochy.

VÝSTUPY PROJEKTU 
• zlepšenie podmienok pre šport, relax a aktívne trávenie voľného času

ZAČIATOK REALIZÁCIE   10/2016
UKONČENIE REALIZÁCIE   11/2016
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/