Prejsť na obsah

Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto /Branisková, Kuzmányho/

NÁZOV PROJEKTU   Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto /Branisková, Kuzmányho/

LOGO PROGRAMU

        

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ.

MIESTO REALIZÁCIE    Košice - mestská časť Staré mesto
CELKOVÉ NÁKLADY    675 317,46 €
VÝŠKA NFP    557 582,80 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY    Z EÚ 529 703,66 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Prioritná os: 7 – REACT-EU, Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ: 7.3. – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavný cieľ: „Zlepšiť environmentálne aspekty v meste Košice revitalizáciou parkov v mestskej obytnej zóne na zelené parky prostredníctvom prvkov zelene a drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu.“
Špecifické ciele projektu:
1. Zlepšiť ekologickú stabilitu a celkový obraz prostredia v meste.
2. Zmierniť dôsledky dopadov krízy pandémie Covid - 19, prostredníctvom obnovy zeleného hospodárstva.
3. Vytvoriť kvalitné prostredie pre príjemné trávenie voľného času obyvateľmi mesta, resp. mestskej časti Košice - Staré Mesto.
4. Zabezpečiť vhodný priestor pre zmysluplné trávenie voľného času a zábavy pre deti všetkých vekových kategórií.
5. Vytvoriť atraktívne a bezpečné miesto pre rozvoj pohybových aktivít obyvateľov mesta a mestskej časti Košice - Staré Mesto.
6. Prispieť k utužovaniu medziľudský vzťahov v meste.

Stanovené ciele projektu sú reakciou na nedostatočný podiel prvkov zelenej infraštruktúry v meste Košice a reakciou na krízu spojenú s pandémiou Covid - 19. Projekt sa usiluje podporiť nápravu dôsledkov krízy prostredníctvom prípravy zelenej obnovy hospodárstva.

OPIS PROJEKTU
Medzi priority projektu patrí vytvorenie hygienicky vyhovujúceho prostredia a vytvorenie moderného prostredia s dostatočným podielom zelene s dôrazom na poskytnutie prístupu využívania pre rôzne vekové kategórie ľudí s možnosťou výberu viacerých typov záujmových aktivít.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavnými aktivitami projektu je realizácia revitalizácie parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. Armády a realizácia revitalizácie parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. Armády. Aktivity sa budú realizovať v jednotlivých fázach a to:
-výstavba navrhovaných chodníkov zo zámkovej betónovej dlažby,
-vytvorenie centrálnej zóny oddychovej časti pri lavičkách, pri detskom ihrisku, pri petangu a venčovisku,
-vytvorenie petangového ihriska s plochou 60 m2,
-realizácia detského ihriska s novými hernými zariadeniami a workoutová zostava,
-realizácia venčoviska a nového mobiliáru vrátane pitnej fontány, búdka na knihy, kŕmidlo pre vtákov, či hmyzí hotel

VÝSTUPY PROJEKTU
Realizácia tohto projektu prinesie naplnenie očakávaných výsledkov:
1. Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. armády
2. Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády

ZAČIATOK REALIZÁCIE    06/2023
UKONČENIE REALIZÁCIE    10//2023
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/