Prejsť na obsah

Revitalizácia parkov v meste Košice

NÁZOV PROJEKTU  Revitalizácia parkov v meste Košice

LOGO PROGRAMU

  Logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR            

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
CELKOVÉ NÁKLADY   157 231,25 €
VÝŠKA NFP   149 369,69 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   133 646,56 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Investičná priorita: 4.3 - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, Špecifický cieľ: 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavný cieľ: „Zlepšenie kvality životného prostredia v meste Košice prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a revitalizácie verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí.“
Špecifické ciele projektu:
1. Skvalitniť ekosystémové služby a zatraktívniť životné a sídelné prostredie riešeného verejného priestoru.
2. Zlepšiť funkčnú, estetickú a environmentálnu hodnotu parku jeho celkovou revitalizáciou.
Naplnenie stanovených cieľov prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP, nakoľko obsahom hlavnej aktivity sú sadové úpravy v podobe výsadby stromov a krov a stavebnými úpravami, ktorými dôjde k vytvoreniu prirodzených peších prepojení vodo priepustnými materiálmi, modernizácii ihriskových prvkov, fitness prvkov, kynologických prvkov a mobiliáru.

OPIS PROJEKTU
Zámerom projektu „Revitalizácia parkov v meste Košice“ je zvýšenie environmentálnych aspektov v meste Košice a zlepšenie kvality života obyvateľov.
Budovaním prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou verejného priestranstva a parku na Lidickom námestí na zmenu klímy prispejeme k zníženiu znečistenia ovzdušia a hluku.
Sadovými úpravami, výsadbou drevín vrátane obnoveného mobiliáru dosiahneme zatraktívnenie verejného priestranstva a parku vrátane zlepšenia funkčnej, technickej, hygienickej, ekostabilizačnej, estetickej a environmentálnej hodnoty riešeného priestoru.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavnou aktivitou projektu je Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí- Košice
Miestom realizácie projektu je mesto Košice, MČ Košice – Dargovských Hrdinov, k.ú. Furča.

VÝSTUPY PROJEKTU
Realizácia tohto projektu prinesie naplnenie očakávaných výsledkov:
- Zlepšenie bezbariérovosti: obnovené a nové chodníky
- Dostatok prvkov drobnej architektúry: mobiliár - osadenie nových parkových lavičiek, odpadkových košov, herných prvkov a vybavenia vrátane fitness ihriska a kynologického ihriska.
- Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry: vysadená nová zeleň – stromy, kry - výsadba voľnorastúcich krov, živých plotov a záhonov, tvorba nových plôch zelene konverziou nevyužívaných spevnených plôch.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   07/2022
UKONČENIE REALIZÁCIE   08//2023
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/