Prejsť na obsah

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice - elokované pracovisko

NÁZOV PROJEKTU Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice - elokované pracovisko
 
LOGO PROGRAMU
 
                      
 
ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 
MIESTO REALIZÁCIE Košice, MČ Košice - Nad jazerom

CELKOVÉ NÁKLADY 801 028, 90  €
VÝŠKA NFP 760 977, 45  €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ 680 874,57  €

OPERAČNÝ PROGRAM Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
 
POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie, prostredníctvom rozširovania kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko, zlepšenie kvality života a zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

OPIS PROJEKTU V rámci projektu plánujeme rozšíriť kapacity v MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko, ktoré sa nachádza v mestskej časti Nad jazerom, a to stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov existujúceho objektu ZŠ Galaktická 9, Košice a ich adaptáciou  pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Súčasný stav obsadenosti predškolského zariadenia je 128 detí a projektom plánujeme rozšírenie kapacít o 120 detí, t.j. 6 tried. MŠ patrí medzi zariadenia s vysokým počtom nevybavených žiadostí o umiestnenie detí.
 
AKTIVITY PROJEKTU • Hlavná aktivita č.1:   Zvýšenie kapacít MŠ stavebno-technickými úpravami
                                     • Hlavná aktivita č.2:   Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ
                                     • Podporné aktivity:     Riadenie projektu                              
                                                                                    
                                        Informovanie a komunikácia
 
VÝSTUPY PROJEKTU  Po realizácii hlavných aktivít projektu budú stavebno – technickými úpravami zrekonštruované nevyužité priestory existujúceho objektu základnej školy a uskutočnená ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania, čím budú rozšírené kapacity MŠ o 120 miest. Do novovytvorených priestorov  bude zakúpené aj nové materiálno – technické vybavenie.
Realizáciou aktivít projektu dosiahneme naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov.

ZAČIATOK REALIZÁCIE 11/2017
UKONČENIE REALIZÁCIE 10/2021
TYP PROJEKTU Investičný
FÁZA REALIZÁCIE V realizácii
 
/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/